Информация за проекта

Проект: „Въвличане на работодателите към подобряване на условията на труд и увеличаване броя на заети лица с увреждания“ се изпълнява към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедура Транснационални партньорства.

Проектът си поставя задачи за изследване на опита на страни от ЕС, за повишаване мотивацията на работодателите да наемат и задържат на работа лица с увреждания, както и да се изготвят нови за България подходи и политики по отношение организацията и условията на труд в предприятията за превениране на професионалните заболявания и увреждания. Създадената социална иновация и нейното пилотно прилагане съдържат включване на всички етапи за въвеждане на нови практики – проучване, разработка, внедряване и оценка.

Проектното предложение е в обсега на ИП 5: за приспособяване на работниците и предприятията към промените и изискванията на ЕС за социално отговорни работодатели, подобряване на условията на труд за заетите лица, които да снижават риска от професионални болести и увреждания и увеличаване на броя на заетите чрез включване на хората с увреждания на пазара на труда.

Партньорите пилотно разработват и въвеждат иновативна практика, насочена към работодателите за приспособяване и приобщаване на хората с увреждания в работна среда и подобряване условия на труд в предприятията, чрез които се избягват рисковите фактори, водещи до професионални увреждания и заболявания. Със социалната иновация, насочена към целевите групи (заети лица и работодатели), в три държави на ЕС – България, Белгия и Полша се постига добавена стойност чрез въвеждане на продукт, който носи полза за подобряване на организацията в предприятията и условията на труд за заетите, тяхното пълно физическо, психично и социално благополучие. Предвидените обучения и онлайн платформа, базирана в социалните мрежи, към която ще бъдат привличани работодатели и служители с увреждания от цялата страна, стимулира комуникацията и свързването на всички заинтересовани страни, предоставя информация от правна и социална гледна точка и е предпоставка за формулиране на устойчиви фирмени политики, ориентирани към прилагането на добри практики за реализация на хората с увреждания на пазара на труда.

Настоящият проект е в съответствие с изискванията, определени в целите на ОП РЧР 2014-2020 и кореспондира в пълнота с Приоритетна ос 4 на равнище на своите инвестиционни приоритети и специфични цели, а именно: да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми; изграждане на специфични умения за партньорство в сферата на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, подобряване условията на труд, равните възможности и недискриминацията. По отношение на специфична цел към ИП 5 предложението кореспондира както следва: насърчава транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи и практики за подобряване на организацията и условията на труд.

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com