Мащабен Отворен Онлайн Курс

Този курс за работодатели, мениджъри човешки ресурси, консултанти и хора с увреждания е разработен, за да ги подкрепи в наемането, включването и задържането на хора с увреждания и хора с професионални заболявания в организациите.

Интеграция на хората с увреждания в конкурентния трудов пазар

КАКВИ СТИМУЛИ РАБОТЯТ?

Все повече се приема, че приобщаващата, подкрепящата и разнообразната среда, осигурена от работодателя, би могла да допринесе положително както на лицата с увреждания, така и на останалите служители на работното място и осигурява организационен успех. Правото на хората с увреждания за достоен труд обаче, често бива отказвано. Хората с увреждания са изправени пред огромно предизвикателство, както във физически смисъл, така и в информационно отношение за равни възможности на пазара на труда. Въпреки увеличаващото се признание за стойността и нуждата от подкрепа за заетост на хората с увреждания, в тази целева група остава високата безработица в сравнение с общите статистики за заетост.

Транснационалният проект „Въвличане на работодателите към подобряване на условията на труд и увеличаване броя на заети лица с увреждания“ има за цел да повиши нивото на заетост на хората с увреждания чрез фокусиране върху гледната точка на работодателите за наемане на хора с увреждания. Очаква се повишените познания и променящите се нагласи да доведат до доверие и смелост при наемането на лица с увреждания.

Отвореният онлайн курс има за цел да подчертае както икономическия, така и аспекта, свързан с правата на човека. Проектът изследва и поема тези предизвикателства по няколко начина. Първо, ние разглеждаме законодателната рамка за интеграция на хората с увреждания в конкурентния пазар на труда в четири държави: Белгия, България, Полша и Швеция. Правейки това, ние прилагаме в рамка човешките права при преглед на начина, по който държавите определят уврежданията; как се развиват равни възможности на работното място и кои активни политики на пазара на труда подпомагат на хората с увреждания при намирането и запазването на работа. Освен това изследваме литературни рецензии и експериментални проучвания за интервенции, които успешно увеличиха заетостта на хората с увреждания, търсенето на стимули, които да подкрепят работодателите в конкурентната икономика да наемат и да интегрират лице с увреждания в работна среда.

 

Характеристики на служителя с увреждане:

Програмата разделя личните фактори (на човека с увреждане) на два подфактора: (1) лични фактори (семейна и социална подкрепа, мотивация и готовност за връщане на работа); и (2) фактори, свързани с уврежданията (когнитивни, настроение и физически характеристики). Мотивация, семейна и социална подкрепа е положително свързана с вероятността за влизане (или връщане) в работа.

Факторите, свързани с уврежданията, са посочени като бариери за връщане. Трудности с концентрацията, вземането на решения, изпълнителната функция, скоростта на обработка на информация, оказват влияние върху заетостта на хора с увреждания. Това подчертава необходимостта отново да има модификации на работното място и подкрепа от работодателя.

Някои изследвания акцентират върху личните фактори: Selander et al. (2002), например, извежда като правило, колкото по-висока е инвалидността на човекът с увреждане, толкова по-малка е вероятността да се върне на работа. Хората със силна болка, тежка инвалидност, сложна медицинска история и ограничени дейности за ежедневното завръщане да работят е по-рядко от други след професионална рехабилитация (Selander et al., 2002). Психологическите и социалните фактори, които влияят върху шансовете на човека да се върне на работа, са вътрешен контрол, самоуправление увереност, мотивация и удовлетвореност от програмите за професионална рехабилитация. Ролята на медицинските и психологическите фактори се потвърждава от Crook et al. (2002). Хора, на които им е лесно да променят професиите, имат по-голяма вероятност да се върнат на работа. Инвалидите с високо качество на живот и които възприемат здравето си като сравнително добро, е по-вероятно също така да имат по-добри перспективи на пазара на труда (Selander et al., 2002). Selander et al. (2002) също наблюдават въздействието на демографските фактори. Лицата с увреждания са по-склонни да се върнат на работа, когато са по-млади, мъже, женени, местни и високо образовани. Ролята на пола се обсъжда също в Ahlstrom, Hagber & Dellve (2013).

 

Перспектива за човешките права при интеграция на хората с увреждания на пазара на труда

Все повече се признава, че приобщаващата, подкрепяща и разнообразна среда, осигурена от работодателя, би могла да допринесе за предоставяне на власт на работното място както на лицата с увреждания, така и на лицата без увреждания и чрез това се осигурява успех на самите организации. Правото на хората с увреждания на достоен труд обаче, често се отказва. Хората с увреждания са изправени пред огромни  поведенчески, физически и информационни бариери към равните възможности в света на труда. Въпреки увеличеното признание на стойността и нуждата от подкрепа на заетостта на хората с увреждания, безработицата остава висока в сравнение с общото население.

 

Различни разбирания за увреждането и някои примери за приложение на модела

Модел Разбиране за увреждането Примери
Медицински / индивидуален модел

 

Разглежда увреждането като проблем  на индивида, който е пряко причинен от заболяване, нараняване или друго здравословно състояние и изисква медицинска помощ под формата на лечение и рехабилитация Международната класификация на СЗО

International Classifi-cation of Impairments, Disa-bilities and Handicaps (1980)

 

 

Социален модел

 

Разглежда увреждането, създадено от социалната среда, която изключва хората с увреждания от пълно участие в обществото в резултат на  граници в отношенията, екологични, институционални и национални бариери Disabled People’s International

 

Интерактивен модел

 

Признава, че увреждането не трябва да се разглежда нито като чисто медицинско, нито като чисто социално;  хората с увреждания изпитват проблеми, произтичащи от взаимодействието на тяхното здравословно състояние с околната среда Международната класификация на СЗО

International Classifi-cation of Functioning Disability and Health (2001); UNCRPD (2006)

 

 

 

 

Ресурси за работодатели

Наемането на хора с увреждания предлага много предимства за бизнеса, включително добавено разнообразие в работната сила, увеличено задържане на служители и намален оборот.

За човек с увреждане работата означава много повече от заплатата. Тя означава независимост, самочувствие и сигурност. За работодателите, наемането на хора с увреждания може да им осигури лоялни служители, които често подобряват производителността и морала на персонала. За институциите – нарастващите нива на заетост сред хората с увреждания може да доведе до повишена икономическа производителност и намалени бюджетни разходи за здравеопазване и човешки услуги.

В опит да намалят равнището на безработица за хората с увреждания, много предприятия, правителства, организации с нестопанска цел и други се стремят да включат хората с увреждания в програми за обучение, основани на работа. Тези контролирани програми свързват знанията, придобити на работното място, с планирана програма за обучение, спонсорирана от образователна или обучителна организация. Базираното на работа обучение осигурява на хората обучение на работното място, заедно със заплата и трудов опит, което ги прави по-привлекателни за бъдещите работодатели.

След приключване на обучението участниците ще имат по-добро разбиране за:

 • уврежданията, включително проблеми с психичното здраве, разстройства от аутистичния спектър и физически/сензорни увреждания
 • важността на създаването на възможности за млади хора с увреждания
 • работното място и процеса на набиране на служители с увреждания
 • стратегии за ефективна комуникация с хора с увреждания
 • основните принципи на социалния модел за хората с увреждания
 • основни принципи на обучението по систематични инструкции и ролята му в развитието на независими работници.

 

Създаване на достъпно и приветливо работно място

Ясно е, че работното място, включващо хора с увреждания, трябва да бъде достъпно работно място и в наши дни това означава не само физическа достъпност, като рампи за инвалидни колички, брайлови надписи и достъпни тоалетни, но и цифрова достъпност, където информационните и комуникационни технологии са достъпни за всички и/или съвместими с устройства за помощни технологии. Ключът е да се гарантира, че вратите са отворени – буквално и преносно – за всички квалифицирани лица, включително хора с увреждания. Но не само хората с увреждания се възползват от достъпните работни места. Достъпните работни места помагат на бизнеса да увеличи производителността; да бъде осигурен по-широк набор от таланти, които могат да кандидатстват, поддържат и напредват в заетостта и да разширяват потенциалната успеваемост на организацията.

Следните връзки предоставят повече информация за различните измерения на достъпността:

 • Физическа достъпност
 • Технологична достъпност
 • Информираност по отношение на позицията

 

Към днешното работно място технологията е един от основните двигатели на производителността и успеха за всички работници. Но когато технологията на работното място не е достъпна, тя изключва и се превръща в бариера за заетостта. Това може да ограничи възможностите на хората с увреждания да бъдат наети или да се отличат в позиция, когато не могат да изпълняват служебните си задължения, тъй като не могат да получат достъп до основните инструменти на работното място. От друга страна, когато технологичната инфраструктура на организацията е достъпна, тя може да оптимизира – както на индивидуално, така и на организационно ниво.

Когато говорим за технология, „достъпен“ означава инструменти, които могат да се използват успешно от хора с широк спектър от способности и увреждания. Когато технологията е достъпна, всеки потребител може да взаимодейства с нея по начини, които работят най-добре за него. Достъпната технология е или директно достъпната е използваема без допълнителни помощни технологии или е съвместима с помощни технологии. Например мобилен смартфон с вграден екранен четец е директно достъпен, докато уебсайт, който може да се движи ефективно от хора със зрителни увреждания с помощта на екранен четец е съвместим.

Независимо дали са достъпни или помощни, предприемането на стъпки, за да се гарантира, че всички служители имат достъп до технологията, от която се нуждаят, за да изпълняват работата си, е разумна бизнес практика, която може да повлияе на бизнеса. Предимствата включват:

 • Подобрено набиране и задържане на служители.
 • Подобрена производителност.
 • Намаляване на оперативните разходи.
 • Подобрен корпоративен имидж.
 • Намалени правни разходи.

Като цяло областите, в които работодателите може да се наложи да се справят с технологичната достъпност, включват:

 • Уеб базирана интранет и интернет информация и приложения.
 • Имейл и друга електронна кореспонденция.
 • Софтуерни приложения и операционни системи.
 • Телекомуникационни продукти.
 • Видео и мултимедийни продукти.
 • Настолни и преносими компютри.
 • Самостоятелни, затворени продукти като калкулатори, копирни машини и принтери.
 • Онлайн заявления за работа.

Днес използването на изкуствен интелект (ИИ) от работодателите става все по-често, включително за проверка на кандидатите, рационализиране на процеса на кандидатстване, осигуряване на обучение и по друг начин улесняване на наемането и заетостта. Но работодателите трябва да се уверят, че неволно не възпрепятства усилията за набиране, наемане, задържане и напредване на хора с увреждания.

Често най-голямата бариера пред достъпността на работното място няма технически характер, а по-скоро е отношение. Служителите могат да имат погрешни представи за хората с увреждания и работата, която могат да вършат. Примери за такива пречки пред отношението включват:

 • Непълноценност: Служителят се разглежда като „втора класа“.
 • Съжаление: Колегите съжаляват служителя с увреждане и в резултат на това го покровителстват.
 • Героизиране: Колегите считат човек с увреждане, който живее като независим, за „специален“.
 • Невежество: Служителят е уволнен като неспособен поради своето увреждане.
 • Мултисензорно въздействие: Колегите приемат, че увреждането на служителя засяга другите му сетива.
 • Стереотипи: Колегите правят както положителни, така и отрицателни обобщения относно уврежданията.
 • Реакция: Колегите вярват, че на служителя се дава несправедливо предимство поради неговото увреждане.
 • Страх: Колегите се страхуват, че ще обидят служител с увреждане, като направят или кажат погрешно нещо и в резултат ще избегнат служителя.

Работодателите могат да помогнат за преодоляване на пречките по отношение на работното място, като ангажират служителите се в дискусии относно уврежданията и осигуряват обучение за увеличаване на перспективите и разбирането на служителите.

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com