VECTOR

Подобряване на ефективността при проучването на полезните изкопаеми в Европа

Европейски проект VECTOR с акцент върху достъпни и базирани на доказателства знания, които представляват съвкупност от научни и социални пътища за подобряване на изследването на полезните изкопаеми и минното дело

Европа внася по-голямата част от суровините си, използвани в сферата на енергетиката, базирана на възобновяеми източници, и в сферата на дигиталните технологии. Но Европа разполага и със собствени находища на ключови суровини и стимулирането на вътрешното производство би спомогнало за осигуряването на стратегически и индустриални вериги за създаване на стойност. Новият проект към европейската програма „Хоризонт Европа“, наречен VECTOR, се координира от Хелмхолц – Институт Фрайберг за ресурсни технологии (HIF) в Хелмхолц – Център Дрезден – Розендорф (HZDR) заедно с 18 партньори от седем страни. Партньорите на VECTOR имат за цел да разберат приемането и да подобрят ефикасността на проучванията в Европа ч

рез разработване на нови технологии и модели и предоставяне на насоки за по-устойчив металодобив на заинтересованите лица. ЕС и Обединеното кралство ще инвестират 7,5 милиона евро през следващите три години с цел подобряване на осигуряването на суровини в Европа.

Нововъведените и съвременни технологии като например тези, използвани в електрическите автомобили, вятърните турбини, и информационния и комуникационния хардуер, са от съществено значение за зелените и цифровите трансформации, но също така са материалоемки. ЕС внася 80 % от своите промишлени суровини, които са необходими за производството именно на тези технологии. Само 1% от суровините, необходими за вятърна енергия и 2% от 44-те суровини, използвани в роботиката, понастоящем са предоставени от производството в рамките на ЕС. Тази зависимост от държави извън ЕС предразполага европейските промишлени и стратегически вериги на доставки да бъдат силно уязвими към различни смущения, прекъсвания и дори разриви. За да преодолее това, Европа трябва да подобри собствената си верига за създаване на стойност.

Екологосъобразни и минимално инвазивни методи за проучване са първото изискване 

Рециклирането и повторната употреба на метали нарастват, но все още има необходимост от суровини от минодобив за кръговата верига на създаване на стойност на бъдещето. Доклад на Европейската комисия относно суровините от критично значение препоръчва повишаване на добива на ключови суровини в ЕС. Д-р Ричард Глоаген, координатор на проекта към HIF, заявява, че Европа притежава значителен потенциал за минна дейност, но развитието ѝ е ограничено поради липса на устойчиви методи на проучване с ниско въздействие спрямо околната среда и поради социално противопоставяне спрямо минно ориентираните проекти; следователно, съществува належащо изискване за екологосъобразни и минимално инвазивни методи за проучване с цел откриване на нови находища. С VECTOR ще изградим система от нови знания относно тези технически и социални бариери, като отключим потенциала на Европа за суровини и подобрим устойчивостта на суровините на ЕС в рамките на веригите за доставки.

Интегриране на по-съсредоточен върху човека подход и включване на всички заинтересовани страни

За да се преодолеят известните пречки, свързани с проучването и минното дело, всички засегнати страни е редно да бъдат изслушани и ангажирани. Ето защо общата цел на VECTOR е да предостави достъпни и основани на доказателства знания, които да интегрират и научните, и социалните пътища към изследването в рамките на минната дейност. За да се изпълни това, три „стълба“ ще бъдат разгледани: първо, екипът на проекта ще създаде набор от инструменти за геоложки проучвания, базиран на по-ниско инвазивните геоложки, геохимични и геофизични измервания. Това ще представлява един изцяло нов поток на работа, възползващ се от помощта на машинното обучение. Начинът на работа ще бъде валидно използваем в три европейски седиментни басейни и приложим в световен мащаб. Вторият стълб е проучване на социалното приемане, което ще идентифицира за първи път ценностите, на които обществеността се позовава, когато взема решения за развитието на минната дейност. Това ще доведе до нов индекс на социалното приемане и съвкупност от знания, които ще отразяват разнообразни ценностни перспективи. И трето, интегрираният набор от инструменти ще включва уникална, качествено разделена, мултимодална, самообучителна и интерактивна платформа. И геоложките проучвания, и социоикономическите фактори ще се считат за водещи в оценката на региони, по-подходящи за изследване и, ако е уместно, за минна дейност.

Координаторът на проекта, HIF, ще се съсредоточи върху интегрирането на данни и машинното обучение за разработване на иновативни, 3D методи за моделиране с отворен код, основани на геологията, геохимията и геофизиката. „С 3D моделите ще създадем по-добри находищни модели за по-ясно очертаване на пътищата на минерализация и ще създадем интерактивни карти, показващи основните параметри, които влияят върху социалното приемане. Освен това HIF ще изгради „гръбнака“ на интерактивната платформа за визуализация на интегрирани геоданни и социални данни с цел подкрепа на вземането на решения и подпомагане на осведомеността на политиците, промишлеността и обществеността. Резултатите ще бъдат със свободен достъп чрез ангажиращ, уеб базиран интерфейс, предназначен да подпомага основани на доказателства и информирани решения и да отличи рамковата класификация за ресурси на Организацията на обединените нации и системата за управление на ресурсите, изградена от ООН.“ – Д-р Глоаген очертава HIF изследователската дейност.

Ползата от VECTOR за европейската общност

Проектът VECTOR се основава на идеята, че главната предпоставка за всяка една устойчива човешка дейност е свеждането до минимум на екологичните и социалните „разходи“ и да включи всички заинтересовани страни в процесите на вземане на решения. Откриването на възможности за вътрешно производство би спомогнало за осигуряването на стратегически и промишлени вериги за създаване на стойност. Това от своя страна би осигурило и значителен брой висококвалифицирани и високоплатени работни места, позволяващи икономически растеж, включително и в селските и по-слабо развитите райони, като би гарантирало, че добивът отговаря на строгите екологични и социални стандарти на ЕС.

Общата цел на VECTOR е да предоставя основани на доказателства и достъпни знания, които да интегрират научните и социалните пътища към подобрено проучване и добив на полезни изкопаеми. Едно от основните инструменти, чрез които да се постигане това, е основаната на машинно обучение интеграция на по-малко инвазивни геоложки, геохимични и геофизични измервания.

18-те партньори по проекта на VECTOR ще подобрят разбирането за приемането и ефективността на изследването на полезните изкопаеми в Европа.

Партньорите по проекта VECTOR са:
• Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology at Helmholtz-Zentrum
Dresden-Rossendorf (Coordinator)
• Helmholtz-Zentrum Potsdam – Deutsches Geoforschungszentrum (GFZ)
• iCRAG – the SFI Research Centre in Applied Geosciences hosted by University
College Dublin (NUID UCD)
• Agencia Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
• Terranigma Solutions GmbH
• Asistencias Técnicas Clave SL
• KSL Kupferschiefer Lausitz GmbH
• KGHM Polska Miedź S.A.
• Group Eleven Mining & Exploration Limited
• EIT RawMaterials GmbH
• Rio Sava Exploration Doo Beograd
• Foundation Institute for the Study of Change
• SRK Exploration Services Ltd.
• Satarla Ltd.
• Sazani Associates
• Natural History Museum London
• Teck Ireland Ltd, Boliden Tara Mines Limited

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com